THPT Thạch Thất - Hà Nội

_ Welcome To Forum My School Thạch Thất _


  Tìm Max của mảng 1 chiều bằng Pascal

  Share
  avatar
  paxcan_7293
  Thành Viên Mới
  Thành Viên Mới

  Tổng số bài gửi : 9
  Điểm : 20
  Danh Tiếng : 0
  Join date : 16/10/2010
  Age : 25
  Đến từ : Thạch Thất Hà Nội

  Tìm Max của mảng 1 chiều bằng Pascal

  Bài gửi  paxcan_7293 on Sun Oct 17, 2010 11:04 am

  // Code by NamCan . xdatai_codon
  // Admin [You must be registered and logged in to see this link.] or [You must be registered and logged in to see this link.]


  program tim_max ;
  uses crt;
  const
  nmax=250;
  type
  arrint=array [1..nmax] of integer;
  var max,n,i ,csmax:integer;
  a:arrint;
  begin
  clrscr;
  write('nhap so luong phan tu cua day so ,N=');
  readln(n);
  for i:=1 to n do
  begin
  write('phan tu thu ',i,'=');
  readln(a[1]);
  end;
  max:=a[1];csmax:=1;
  for i:=2to n do
  if a[i]>max then
  begin
  max:=a[i];
  csmax:=i;
  end;
  writeln('gia tri cua phan tu max:',max);
  writeln('chi so phan tu max:',csmax);
  write('an phim <enter> de ket thuc ');
  write('Code by NAMCAN - CanIuG ');

  readln
  end.

   Hôm nay: Fri Dec 14, 2018 8:42 am